คู่มือการบำรุงรักษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1

การบำรุงรักษา


เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำรอง

ตารางการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำรอง

ตามปกติเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้งานอย่างต่อเนื่องนั้น รายละเอียด ทุกสัปดาห์ ทุกๆเดือน ทุก 1 ปี ทุก 3 ปี
ควรจะมีการบำรุงรักษาตามคู่มือการใช้และการบำรุงรักษา ตรวจเช็ค
 ซึ่งจะกำหนดระยะเวลาการตรวจเช็ค  และการ 1.สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์) * * * *
บริการต่างๆ อาทิเช่น    กำหนดการเปลี่ยนน้ำมัน 2.ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์ * * * *
หล่อลื่อ    หรือชิ้นส่วนที่หรอ    เป็นต้นแต่สำหรับ 3.ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง * * * *
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ติดตั้งเพื่อใช้เป็นเครื่องสำรอง 4.ระบบการนำอากาศและไอเสีย * * * *
ยามฉุกเฉินนั้น    ถ้าหากทำตามการบำรุงรักษาตามคู่มือ 5.ระบบน้ำมันหล่อลื่น * * * *
ดังกล่าว    บางจุดอาจจะเป็นการบำรุงรักษาที่มาก 6.ระบบติดเครื่องยนต์ * * * *
เกินไป    ทำให้เกิดการสูญเปล่า    ในขณะที่บางจุดอาจ 7.ระบบควบคุมเครื่องยนต์และปลอดภัย * * *
เป็นการบำรุงรักษาที่น้อยเกินไปหรือไม่มีเลย  ซึ่งกรณี 8.ทุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า * * * *
ที่ขาดการบำรุงรักษาในจุดที่เครื่องต้องการ  ก็จะทำให้ 9.แผงสวิทซ์ควบคุม * * *
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองไม่ปฏิบัติเมื่อไฟฟ้าดับ  ทำให้ 10.การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าการบำรุงรักษา * * * *
เกิดผลเสียหายที่ใหญ่หลวงตามมา 11.เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง * *
        ดังนั้น   จึงขอเสนอการบำรุงรักษาที่ถูกต้องและ 12.เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น, ทำความสะอาด * *
เหมาะสมและประหยัดที่สุดสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กรองหายใจและนำตัวอย่างน้ำมันไปทดสอบ
สำรอง    ซึ่งควรจะจัดโปรแกรมตามระยะเวลาต่อไปนี้ 13.ทดสอบเทอร์โบชาร์จ,ระยะการตั้งลิ้นไอดี- * *
-ทุกสัปดาห์ ไอเสียและการหมุนของลิ้นไอดี, ไอเสีย
-ทุก  1    เดือน 14.ทดสอบสวิทซ์สัญญาณดับเครื่องยนต์ฉุกเฉิน * *
-ทุก  1  ปี และเกจวัดต่างๆ
-ทุก  3  ปี 15.อัดจารบีลูกปืนท้ายทุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า * *
16.ทำความสะอาดโดยใช้เครื่องดูดฝุ่นแผงสวิทซ์ * *
ควบคุมไฟฟ้า
17.เปลี่ยนเทอร์โมสตัท, สายพานและท่อยาง *
18.เปลี่ยนแบตเตอรี่และสายพานไดชาร์จ *
การบริการเมื่อจำเป็น
19.ทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยโหลดเทียม ( ตามคำแนะนำ )
20.ทดสอบฉนวนความด้านทานด้วยมิเตอร์ ( ตามคำแนะนำ )
เมกะโอห์ม
การตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ประจำสัปดาห์
1.                 ก่อนติดเครื่องยนต์ ปกติ ผิดปกติ
1.1           เดินตรวจรอบๆ ตัวเครื่อง หาสิ่งผิดปกติ
1.2           ระดับน้ำมันหล่อลื่น  (จากเหล็กวัดด้านเครื่องยนต์ดับ)
1.3           ระดับน้ำหล่อเย็น
1.4           ระดับอุ่นน้ำหล่อเย็น
1.5           ระดับน้ำยาแบตเตอรี่
1.6           ขั้วแบตและสายแบตเตอรี่
1.7           ชุดชาร์จแบตเตอรี่
1.8           ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
1.9           สภาพกรองอากาศ
1.10   สายพานพัดลม, หม้อน้ำ
1.11   เกจ์วัดด้านเครื่องยนต์ และแผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
1.12   สานเมนต์ และสาย  CONTROL
ปกติ ผิดปกติ
2.                 ขณะเครื่องยนต์ติด
2.1           เดินตรวจรอบๆ ฟังเสียงผิดปกติและการเปิดบานเกล็ด
2.2           ระดับน้ำมันหล่อลื่น  ( จากเหล็กวัดด้านเครื่องยนต์ติด )
2.3           แรงดันน้ำมันหล่อลื่น
2.4           แรงเคลื่อนไฟฟ้า    400  โวลท์
2.5           ความถี่ไฟฟ้า    50HZ
2.6           อุณหภูมิหล่อเย็น
2.7           ความเร็วรอบเครื่องยนต์  1500 RPM  
ปกติ ผิดปกติ
3.                 ขณะเครื่องยนต์ดับ
3.1           สวิทซ์เครื่องยนต์ต้องอยู่ตำแหน่ง  “AUTO”
3.2           ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเกิน ¾ ของถัง
3.3           กระแสชุดชาร์จแบตเตอรี่
3.4           รายงานของการตรวจเช็ค  เพื่อแจ้งซ่อมอุปกรณ์ที่ผิดปกติ
                      GENERATOR    SET  CONTROL  PANELS
                      MAIN    CONTROL  PANEL
PL    1.PANEL  LIGHT    ถูกควบคุมโดย  PANAL  LIGHT    ON / OFF  SWITCH  ( PLS )    (9)
GS      2.GOVERNOR  SWITCH  OR SPEED    POTENTIONMETER  ใช้เพิ่มหรือลดรอบของเครื่องยนต์
SAS 3.START    AID  SWITCH    ใช้สำหรับอุ่นเครื่องเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ท  ( ใช้ในเมืองหนาว )
ECS  4.ENGINE  CONTROL    SWITCH    ใช้กำหนดสภาวะของชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
                  –    ในตำแหน่ง  AUTOMATIC    ( ที่ 3 นาฬิกา )  เครื่องยนต์ที่จะ  START    เมื่อ  CONTRACT  ถูก    CLOSED  และเครื่องยนต์จะ
ดับเมื่อชุด    AUTO  CONTACT  ถูก    OPEN  และจากเครื่องยนต์   นับเวลา    COOLDOWN  ประมาณ  5    นาที
                –    ในตำแหน่ง    MANUAL  ( ที่ 6 นาฬิกา )  เครื่องยนต์จะ  START    และ  RUN  ต่อเนื่องในตำแหน่งนี้
                  –    ในตำแหน่ง  OFF / RESET    ( ที่  12  นาฬิกา )    เพื่อ  RESET  FAULT    LIGHT
ALM  5.ALARM    MODULE
VAR  6.VOLTAGE  ADJUST    RHEOSTAT
ESPB7.EMERGENCY    STOP  PUSH  BUTTON    ใช้เพื่อดับเครื่องยนต์กรณีฉุกเฉิน
GSC    8.GENERATOR  SET  CONTROL
PLS  9.PANEL  LIGHT    SWITCH
FAULT  INDICATORS
           –      FAULT  INDICATOR    ตำแหน่งติดตั้งอยู่ส่วนหน้าของแผงควบคุมถูกใช้ในกรณีที่เกิด  FAULT    ในกรณีต่างๆ
         –  โดยที่    FAULT  ALARM  INDICATOR    สีเหลืองกระพริบเมื่อแผงควบคุมตรวจพบสิ่งผิดปกติที่เป็นสภาวะของ  ALARM    โดยที่
เครื่องยนต์ยังคง    RUN  และ  START    ต่อไปได้  FAULT  ALARM    จะกระพริบพร้อมทั่วโชว์    ALARM  CODE  ที่จอด้านบนเมื่อ
ALARM  CODE  ถูกกดเพื่อให้โชว์
                    FAULT  SHUTDOWN  INDICATOR    สีแดงกระพริบเมื่อแผงควบคุมตรวจเช็คพบความผิดปกติที่เป็นสภาวะ
SHUNTDOWN    เครื่องยนต์จะดับ    ถ้ากำลังทำงานอยู่    และจะไม่สามารถ  START  ใช้งานได้อีกพร้อมทั้งจะโชว์  DIAGNOSTIC
FAULT  CODE    ที่จอด้านบน
เมื่อ  GSC  ตรวจเช็คพบ    FAULT 1 ใน 6  นี้  เครื่องยนต์จะดับถ้ากำลังทำงานอยู่  พร้อมทั้ง    FAULT  INDICATOR  จะกระพริบสีแดง
บอกในตำแหน่งต่างๆ    และจะไม่สามารถ  START  ใช้งานได้อีกจนกว่าจะแก้ปัญหาเหล่านั้นแล้ว
1.LOW  OIL  PRESSURE    เมื่อเราดับเครื่อง    น้ำมันเครื่องจะตกต่ำลงถึงระดับค่าที่ตั้งไว้ใน  GSC    ( 30 PSI )
2.EMERGENCY    STOP  ใช้ในกรณีดับเครื่องฉุกเฉิน
3.HIGH  WATER  TEMPERATOR    เมื่อความร้อนของเครื่องยนต์สูงขึ้นถึงค่าที่ถูกตั้งไว้ใน  GSC (225ํ F )
4.ENGINE    OVERSPEED    เมื่อรอบของเครื่องยนต์สูง    ถึงค่าที่ตั้งไว้ใน  GSC  (1800 RPM )
5.LOW  COOLANT  LEVEL    ( OPTIONAL )    เมื่อระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำถึงค่าที่กำหนด
6.OVERCRANK    เมื่อเครื่องยนต์ไม่สามารถ    START    ได้ในเวลาที่กำหนดไว้ใน  GSC  ( START    10  DEC , STOP  10    SEC  5  ครั้ง
SEC )
                         -DISPLAY
-UPPER  DISPLAY   1  แสดง    AC  VOLTAGE , CURRENT  และ    FREQUENCY    แต่ละเฟสสามารถเช็คได้ด้วย
PHASE  SELECT   4  และยัง ใช้แสดง  FAULT    CODES  ด้วย
-LOWER  DISPLAY   2  แสดง    BATTERY  VOLTAGE  ชั่งโมงการทำงานของเครื่องยนต์ ,   รอบการทำงานเครื่องยนต์ ,
แรงดันน้ำมันเครื่องและร้อนของเครื่องยนต์  ค่าเหล่านี้จะแสดงอยู่ประมาณ  2    วินาที  และจะเลื่อนไปโชว์ค่าต่างๆต่อไปแต่สามารถหยุดดู
ค่าเหล่านี้ได้ด้วยการกดไปที่  ENGINE    METER  KEY 3  ค่านั้นก็จะหยุดให้ดู    และจะสามารถเลื่อนดูค่าต่อไปได้ก็ด้วยการกดปุ่มเดิมซ้ำอีก  1 ครั้ง
ENGINE  MET KEY 3
-THE  RELAY  STATUS    INDICATOR  อยู่บน  LOWER    DISPLAY  ด้วยเมื่อ  GSC    RERAY  ทำงานตำแหน่งการทำงานของ  ALARM จะถู
กาแสดงขึ้น    เช่น  K1 , K2  เป็นต้น
-สำหรับในส่วนของ ALARM CODE ,  EXIT ,SERVICE  MODE    จะใช้เพื่อตั้งโปรแกรมใหม่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชุด  GSC    ใหม่
KEYPAD
KEYPAD 3    ถูกใช้เพื่อควบคุมรายการต่างๆ ที่จะแสดงบนจอภาพด้านบน  1    และจอภาพด้านล่าง  2
-LEFTMOST  KEY   4  ใช้ทำหน้าที่เฉพาะเมื่อ  GSC    อยู่ใน  SERVICE  MODE    โดยปกติจะไม่ถูกใช้งาน
-PHESE  SELECT  KET    5  ใช้เช็คแต่ละเฟสของ  PHASE    ของ  VOLTAGE ,CURRENT  และ    FREQUENCY
-ENGINE  METER  KEY    6  ใช้เพื่อควบคุม  LOWER    DISPLAY  2
-LAMP  TEST  KEY    7  ใช้เพื่อเช็ค  INDICATOR    ต่างๆ ว่าอยู่ในสภาพปกติ
-ALARM  CODE  KEY    8  ถ้า  FAULT    ALARM  INDICATOR  11    กำลังกระพริบกดไปที่  KEY  นี้
ALARM  CODE  จะโชว์ขึ้นที่จอภาพด้านบน
-EXIT  KEY  9    KEY  นี้ใช้ทำหน้าที่เฉพาะเมื่อ   GSC  อยู่ใน  SERVICE    MODE
-SERVICE  MODE  KEY    10    ใช้เพื่อเข้าสู่โปรแกรมภายในโดยปกติจะไม่ถูกใช้งาน

Leave a Reply