คู่มือการบำรุงรักษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3

G1S G2S G3S G1D GCB 1S GCB 2S GCB 3S GCB 1D TIE CB TO ATS-1S TO ATS-2S TO ATS-3S TO ATS-1D

ลำดับ รายละเอียด เงื่อนไขกานทำงาน REMARK
1 สภาวะปกติ -Automatic Function
-ขนาด 4×_______ KVA Generator
( 4 Incoming + 4 Out going และ 1 Tie )
2 แบ่งระดับการ Operate เป็น 4 ระดับ 2.1 Off Mode คือ ไม่ใช้งาน
2.2 Manual Mode คือ ควบคุมโดยเจ้าหน้าที่
2.3 Test Mode คือ ทดสอบระบบโดยที่เจ้าหน้าที่ควบคุมภายใต้ Automatic Mode
2.4 Automatic Mode คือ ระบบทำงานอัตโนมัติ

3 ระบบรับสัญญาณ จาก Utility หรือ ATS โดย ATS 1 set จะสั่ง Start Gen 2 set -Engine ทุกชุดถูกสั่ง Start / 1 ATS Start GEN 2 set ๏ ๏ ๏ ๏ O O O O ๏ O O O O
-Generator ผลิตไฟฟ้า ตาม Rated ที่กำหนด
-All ATS – All Start Gen
4 ระบบตรวจสอบ Generator ที่พร้อมที่สุด 1 set / close GCB ชุดที่พร้อมที่สุดใน -400V 50Hz , No fault from engine and generator Step 1 ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ O O O ๏ O O O O
Function dead bus และสั่ง Close -Check dead bus Step 2 ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ O O O ๏ O O O O
Command GCB ที่เหลือใน Function -Close command GCB by dead bus function ตัวแรก Step 3 ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ O O ๏ O O O O
Synchronize -Close command GCB ที่เหลือ By Synchronize Step 4 ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ O ๏ O O O O
Function Step 5 ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ O O O O
-Share load Automatic
-Utility ดับจนกระทั้ง ATS รับไฟฟ้าจาก GEN แล้วจ่ายโหลดใช้เวลาไม่เกิน 60 sec

*Status ที่แสดง หมายถึง GCB 1S พร้อมก่อนและ 2S, 3S, 1D ตามลำดับ
ของจริงแล้วแต่สภาพของ Controller ตรวจสอบอาจไม่เรียงลำดับ และ
เป็นการรับสัญญาณจาก ATS ทั้ง 4 set

G1S G2S G3S G1D GCB 1S GCB 2S GCB 3S GCB 1D TIE CB TO ATS-1S TO ATS-2S TO ATS-3S TO ATS-1D
ลำดับ

รายละเอียด เงื่อนไขการทำงาน REMARK

5 ระบบตรวจสอบ ATS Controller ว่าชุดใดส่งสัญญาณ ,ตรวจสอบ Bus มีไฟฟ้า Close Command Outgoing ตามที่มีสัญญาณครบ -ATS ชุดใดชุดหนึ่ง Failure ATS 1 S Failure or ๏ ๏ O O ๏ O O O ๏ ๏ O O O
-Bus มีไฟฟ้า ATS 2 S Failure or O ๏ ๏ O O ๏ O O ๏ O ๏ O O
-Outgoing ไม่ต้องรอง GCB ขนานครบ 4 set ATS 3 S Failure or O O ๏ ๏ O O ๏ O ๏ O O ๏ O
-การขนานตรวจสอบจาก ATS ถ้า ATS สั่งสัญญาณ 1 set จะสั่ง Start GEN 2 set ATS 1 D Failure or ๏ O O ๏ O O O ๏ ๏ O O O O
All ATS Failure ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏
*Status ให้พิจารณาทีละ Step

6 Function กำหนดให้ ATS 1 set ส่งสตาร์ท เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 set หาก GEN ชุดที่ทำงานอยู่ Fault ชุดถัดไปจะทำงานขึ้นมาแทน โดยจะทำเป็น Circle
7 Heavy Fault Light Fault -เมื่อตรวจสอบและ Reset
-Shut down Engine -ปลด GCB เท่านั้น Fault แล้ว ระบบจะกลับมา
-Over Speed -Voltage Fault ทำงานใหม่ตาม Sequency
-Low Oil Pressure Fault -Frequency Fault ที่กำหนดไว้
-High Tempurature Fault -Reverse Power
-Emergency Stop -GCB Fault
-กำหนดได้ -Engine Alarm
-กำหนดได้
8 Utility Source หรือ ATS Controller ไม่ Fault -Outgoing CB ถูกสั่ง Open 1                   All Operate ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏
หรือยกเลิกคำสั่ง Start หรือ ATS Controller กลับไปใช้ไฟฟ้า Utility Source แล้ว -GCB จะถูกสั่ง Open 2 ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ ๏ O O O O
-Engine สั่ง Stop With Cool Down Function 3 ๏ ๏ ๏ ๏ O O O O ๏ O O O O
4 Cool down O O O O O O O O ๏ O O O O

G1S G2S G3S G1D GCB 1S GCB 2S GCB 3S GCB 1D TIE CB TO ATS-1S TO ATS-2S TO ATS-3S TO ATS-1D

ลำดับ รายละเอียด เงื่อนไขการทำงาน REMARK

9 สภาวะปกติ 5 O O O O O O O O ๏ O O O O

10 TEC CB ใช้เป็น Manual Operate กำหนดเงื่อนไขการ Close / Open ให้ปลอดภัย -Close Command มี Synchro Check
-Open ได้ก็เมื่อไม่มีการ Operate Generator

11 ในกรณี GEN จ่าย Load อยู่แล้วเกิด Fault จน GEN จ่ายโหลดได้ 2 หรือ 1 set -มี Load Shed Contact เพื่อนำไปปลด Load ที่จำเป็นน้อยที่สุด -เมื่อตรวจสอบและเคลียร์แล้วจะทำงานตกปกติ

๏ = RUN , CLOSED , YES STATUS OF EQUIPMENTS

Remark
Item Description เงื่อนไขการทำงาน Generator + Engine Circuit Breaker Circuit Breaker

1 สภาวะปกติ ขนาน 2×…… KVA Generator O O O O O O
( 2 incomming + 2 Outgoing )
2 แบ่งระดับการทำงานเป็น 4 รูปแบบ 2.1 OFF MODE = ไม่ใช้งาน O O O O O O
-เป็นการเลือก Function จากจุดควบคุม เช่น OFF MODE เป็นการใช้เพื่อหยุดระบบเพื่อซ่อม หรือ Maintanace , Manual Mode เป็นการเลือกเพื่อให้การควบคุมเป็นไปตามลำดับตามที่ผู้ควบคุมต้องการ เพื่อการวิเคราะห์ระบบส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด TEST MODE เป็นการเลือกให้ระบบทำงานภายใต้การทำงานในขณะอยู่ใน AUTOMATIC MODE หมายถึง ผู้ควบคุมสามารถทดสอบระบบการทำงานแล้วยังสามารถรองรับภาระหรือหน้าที่เดิมได้ คือเมื่อมี Fault จาก Utility or ATS Controller ระบบยังสามารถทำงานจ่ายไฟฟ้าทดแทนได้ หรือกลับไปอยู่ใน AUTOMATIC MODE ได้ 2.2 MANUAL MODE = ใช้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ควบคุม
2.3 TEST MODE = ใช้สำหรับทดสอบระบบโดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุม
2.4 AUTOMATIC MODE = การทำงานแบบอัตโนมัติ
3 ระบบสัญญาณ Utility Failure จาก ATS Controller ตัวใดตัวหนึ่งหรืองทั้งหมด ๏ ๏ O O O O

4 ระบบตรวจสอบ Generator ตัวใดตัวหนึ่ง Run จน Voltage และ Frequency ได้ 400V 50Hz -400V 50Hz , No Fault from Engine and Generator ๏ ๏ ๏ O O O
-Check dead bus ๏ ๏ O ๏ O O
-สั่ง Close ตัวที่พร้อมที่สุดก่อน
-Utility ดับ , GEN Start จ่ายไฟฟ้า , จ่ายโหลดไว้
ใช้เวลาไม่เกิน 60 sec

06
Sep
posted in: Uncategorized by

Leave a Reply